Video giới thiệu về cơ sở số 3 – Học viện ngôn ngữ Thế giới mới – NLS – Newglobal Language School – 新世界語学院

Video giới thiệu về cơ sở số 3 – Học viện ngôn ngữ Thế giới mới – NLS – Newglobal Language School – 新世界語学院

https://www.facebook.com/469845746378894/videos/516551369119912/