Cơ sở giáo dục

 Nhiệm vụ của Trường Nhật ngữ Midream là phát triển nguồn nhân lực phù hợp, suy nghĩ và hành động tích cực trong xã hội Nhật Bản, và cố gắng nỗ lực hàng ngày.

Sự thích ứng trong xã hội Nhật Bản  
 Một trong những lối vào cho người nước ngoài vào xã hội Nhật Bản là trường dạy tiếng Nhật. Tại đây không chỉ là học tiếng Nhật, mà đó là tìm hiểu về phong tục, cách cư xử và cách suy nghĩ để phù hợp với xã hội Nhật Bản.
 Để đạt được điều này, Trường Nhật ngữ Midream sử dụng danh sách việc cần làm gọi là "CAN-DO". Với danh sách có thể làm này, sinh viên luôn có thể nhận thức được các mục tiêu và tham gia vào việc học hàng ngày.

Hoạt động để thành tài   
 Ở trong xã hội Nhật, để có thể thành công thì "tự lập, tự chủ, tự lực" là những năng lực không thể thiếu được.
 Điều đầu tiên tự lập là "làm việc trên sức mạnh của chính bạn." Điều thứ hai tự chủ là "Không chán ghét, hãy làm việc của bạn và làm việc hết sức mình".
 Điều thứ ba tự lực là "Luôn có sức mạnh để tự mở con đường cho chính mình".
 Bằng cách đạt được ba điều này, bạn sẽ có thêm động lực làm việc độc lập với việc học và những thứ khác, chúng tôi tin rằng đó sẽ là tiền đề để tồn tại ở xã hội Nhật Bản, và chúng tôi đang làm những việc đó để giúp bạn hàng ngày.