Học phí trường Nhật ngữ Midream

Học phí trường Nhật ngữ Midream

1. Vào thời điểm nhập học, học sinh chuẩn bị 5000 yên phí giáo trình.

2. Về việc trả học phí, có chế độ thanh toán cho nửa năm học phí, hoặc thanh toán cơ bản 1 năm học.

Học phí các khóa khác các bạn tham khảo tại đây